Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn de enige die onderhavige overeenkomst en alle andere daarmee samenhangende overeenkomsten beheersen. De verkoopsvoorwaarden van de klant-opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De prijzen vermeld op de offerte zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW. De offertes zijn tenzij anders vermeld gedurende een termijn van 14 dagen geldig. Eventuele meerwerken en hun opdracht daartoe kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken en wijzigingen ten opzichte van de offerte zullen tenzij anders overeengekomen in regie worden aangerekend.

3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht van prijzen op evenredige wijze aan te passen. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte verbinden KRITS niet en dienen te worden rechtgezet. In geval van eventuele tegenstrijdigheid tussen deze verkoopsvoorwaarden en de inhoud van de offerte/het bestek zal de offerte/het bestek voorrang hebben.

4. Tenzij anders vermeld in de offerte/overeenkomst zijn leveringstermijnen steeds indicatief en kan de overschrijding daarvan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In geval van overschrijding van een tussen partijen vastgelegde bindende leverings- en/of uitvoeringstermijn door KRITS om andere redenen dan overmacht/onvoorziene omstandigheden, zal KRITS ten titel van schadevergoeding maximaal gehouden kunnen zijn tot betaling van een schadevergoeding van 25,00 Euro per dag vertraging begrensd tot een bedrag gelijk aan 10% van de verkoopprijs/de aannemingssom.

5. In het geval geen schriftelijke oplevering van de werken tussen partijen heeft plaatsgevonden, zullen de werken geacht worden opgeleverd te zijn bij gebreke van schriftelijke opmerkingen van de klant binnen de 10 dagen nadat de klant in het bezit werd gesteld van het uitgevoerde werk.

6. In geval van levering van goederen door KRITS blijven de geleverde goederen eigendom van KRITS tot op het ogenblik van de volledige betaling van de koopsom/aannemingsprijs, waarbij huidige clausule door partijen wordt erkend als zijnde een schriftelijk eigendomsvoorbehoud.

7. Verzendingen van goederen zijn steeds op risico van de klant. KRITS is niet verantwoordelijk voor beschadiging van door de klant ter beschikking gesteld materiaal, foto’s, tekeningen en clichés, enz.

8. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan KRITS een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van het totaalbedrag van de bestelling bovenop de vergoeding voor de eventuele reeds uitgevoerde werken en onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen.

9. De klant zal de nodige (volledige en juiste) informatie aan KRITS bezorgen en alle medewerking en overleg verlenen die nodig is voor KRITS om de diensten naar behoren te kunnen uitvoeren. De klant staat bovendien in voor de vereiste software- en hardware-omgeving en dient over de nodige licenties te beschikken.

10. De klant draagt steeds zelf de verantwoordelijkheid voor zijn hardware en voor het verzamelen, de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens en de inbreng ervan op aangepaste gegevensdragers. De klant staat zelf in voor de veiligheid van het systeem en zal hiertoe minstens een fysieke kopie nemen van de programma’s en de gegevens en deze afzonderlijk bewaren. KRITS is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens om welke reden ook (waaronder ingevolge onregelmatigheden bij de uitvoering van de diensten van KRITS).

11. Indien de klant KRITS de opdracht geeft om taken uit te voeren die betrekking hebben op software van derden, dan staat de klant ervoor garant dat hij de vereiste toestemming en/of gebruiksrechten heeft om KRITS zulke taken te laten vervullen. De klant zal KRITS vrijwaren tegen elke vordering van een derde partij gesteund op een (beweerdelijke) inbreuk op één van bovenvermelde verbintenissen.

12. De aannemingsovereenkomst tussen partijen dient te worden gekwalificeerd als een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. KRITS zal deze diensten uitvoeren volgens de regels van de kunst en conform de deskundigheid die de klant van een professioneel ter zake mag verwachten.

13. De auteursrechten van iedere applicatie/software blijft ten allen tijde eigendom van KRITS tenzij anders en schriftelijk met de klant overeengekomen.

14. In geval van overmacht (vb. weersomstandigheden, staking, ongeval, pandemieën, …) zal KRITS worden ontheven van haar verplichtingen voor de duurtijd dat de overmacht geldt.

15. KRITS zal niet aansprakelijk zijn voor fouten te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant, het niet opvolgen door de klant van de nuttige aanbevelingen van KRITS, wijzigingen aangebracht door de klant of derden, foutief of niet toegelaten gebruik of storingen in de hardware en/of software.

16. KRITS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gebreken in) de producten en/of diensten van derden. Indien KRITS beroep doet op externe leveranciers, aanvaardt KRITS geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid aanvaard door deze externe leveranciers voor hun producten of diensten.

17. KRITS kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen of omissies in installaties of beveiliging daarvan.

18. KRITS zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade, zoals bvb. verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, schade aan de reputatie of aan machines of verlies van data, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van KRITS.

19. De aansprakelijkheid van KRITS is beperkt tot de aansprakelijkheid voor grove fouten en voor opzettelijke fouten. De totale aansprakelijkheid van KRITS zal, hoe ernstig de fout ook, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid van KRITS wordt ingeroepen, in ieder geval nooit meer bedragen dan de prijs die de klant aan KRITS betaald heeft voor de betreffende dienst of product dat de schade heeft veroorzaakt, met een maximum van [5.000,00 (vijfduizend) euro].

20. Enige aansprakelijkheid van KRITS ontstaat in ieder geval slechts indien (i) de klant, KRITS schriftelijk in gebreke stelt, (ii) KRITS een redelijke termijn van 1 maand verleent om de tekortkoming te herstellen, (iii) KRITS ook na die termijn in gebreke blijft het gebrek te herstellen en (iv) de klant intussen maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk beperkt wordt.

21. KRITS heeft tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen steeds de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst gedeeltelijk of volledig toe te vertrouwen aan onderaannemers.

22. Betalingsvoorwaarden (tenzij anders vermeld in de offerte): betaling van een voorschot tussen 25% en 40% bij ondertekening van het contract waarbij het saldo wordt gefactureerd in verhouding tot de uitvoering van de overeenkomst. Facturen van KRITS zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na ontvangst daarvan. Bij gebreke van tijdige betaling door de klant is deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een nalatigheidsinterest van 8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom met een minimum van 65,00 Euro.In het geval de betalingstermijn van een factuur verstreken is, zal dit tot gevolg hebben dat alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs indien de betalingstermijn nog niet verstreken is.

23. Alle bezwaren/klachten m.b.t. facturen van KRITS dienen schriftelijk en uiterlijk binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur door de klant te geschieden. Na deze termijn van acht dagen wordt de klant onherroepelijk geacht deze factuur te hebben aanvaard zonder mogelijkheid tot verder protest van deze factuur.

24. In het geval de klant één of meerdere contractuele verplichtingen dan wel wettelijke bepalingen (waardoor KRITS dreigt schade te lijden/schade lijdt) niet nakomt en in het geval de klant nalaat om zich in regel te stellen binnen de termijn bepaald in de schriftelijke ingebrekestelling uitgaande van KRITS, heeft KRITS de mogelijkheid om ofwel deze overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te ontbinden onverminderd de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding door KRITS. In het geval de klant één of meerdere contractuele verplichtingen dan wel wettelijke bepalingen niet nakomt, heeft KRITS ook steeds de mogelijkheid om haar prestaties op te schorten.

25. KRITS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten laste van de klant te ontbinden in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, fusie, partiële splitsing, onverminderd het recht voor KRITS om schadevergoeding te vorderen en zonder de mogelijkheid tot schadevergoeding in hoofde van de klant. In het geval KRITS een vermoeden heeft van insolvabiliteit van de klant, kan KRITS haar prestaties schorsen tot zij voldoende financiële waarborgen heeft gekregen van de klant.

26. Ingeval van gebeurlijke nietigheid van één van hogergenoemde bedingen blijven de overige bedingen van toepassing op het contract tussen partijen. In dit geval zal de nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die maximaal bij wet toegelaten is en zo nauw mogelijk aanleunt bij de bedoeling van partijen.

27. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd, dit behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.